Skip links

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(“Yönetmelik”) 07 Haziran 2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile, tanımlar maddesine yapılan birtakım eklemelerin ve Komisyon Başkanlığı’nın özellikle bilirkişi listelerine yönelik genişletilen görevlerinin yanı sıra, raportör ve itiraz yetkililerinin çalışma usulleri ile sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesine ilişkin birtakım düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.

Öte yandan, sigorta tahkim sistemine başvuruların Sigorta Tahkim Komisyonu’nun (“Komisyon”) elektronik ortamından yapılabilmesi imkânı Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, daha evvel tahkim için Komisyon’un merkezine, başvuru yapan kişinin ikametgahının bulunduğu ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki büroya başvurulabilirken, yapılan yeni düzenleme ile Komisyon’un elektronik ortamından da başvuru yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’in 16. maddesinde yapılan bu düzenlemelere ek olarak, uyuşmazlık başvurularında uyuşmazlığa ilişkin bilgi ve belgeler ile başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin belgelerin yanı sıra artık Komisyonun internet sayfasında yayımlanan güncel başvuru formu ile tebligat giderinin yatırıldığına dair belgelerin de yer alması gerekecektir. Belirtmek gerekir ki, benzer bir düzenleme itiraz hakem heyetlerine başvuruyu düzenleyen 16/A maddesinde de yapılmış olup, itiraz hakem heyetine başvuruların da Komisyon’un internet sitesinde yayımlanan güncel itiraz başvuru formu ile başvuru ücreti ve tebligat giderlerinin yatırıldığını gösteren belge ile birlikte elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmiştir.

Maddede yapılan bir diğer önemli değişiklik ise, uyuşmazlığın ilgili raportöre havale edilmesinden sonra raportör tarafından dosya üzerinde yapılacak ön incelemenin usulüne ilişkindir. Buna kapsamda, daha evvel raportörün uyuşmazlığın mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre tahkime ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal edip etmediğinin ilgilinin beyanını esas alarak tespit etmesi gerekirken, Yönetmelik ile bu düzenlemeler arasına İcra ve İflas Kanunu’na göre yapılan icra takipleri de eklenmiştir. Diğer bir deyişle, raportörün artık uyuşmazlığın İcra ve İflas Kanunu’na göre yapılan icra takiplerine intikal edip etmediğinin de tespit edilmesi gerekecektir.

Yine Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’in 16. maddesinde yapılan bir diğer önemli değişiklik ile, yapılan ön inceleme sonucunda dosyanın Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacağının anlaşılması halinde iade edilecek başvuru ücretinin oranına ilişkindir. Önceki düzenlemeye göre bu durumda başvuru ücretinin yüzde doksanının iade edileceği öngörülmüşken; Yönetmelik ile bu oran başvuru ücretinin yarısı olarak düzenlenmiştir.

Son olarak, tarafların açık ve yazılı muvafakati ile uzatılmadığı sürece hakemlerin görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde karar vermeye mecbur olduğunu düzenleyen 16/7. maddesinde bir düzenleme yapılmış olup, mücbir nedenler, umulmayan haller ve hakem listesinden silinme halinde sonuçlanmayan başvurular için yeni hakem görevlendirmesi yapılması durumunda, yeni görevlendirilen sigorta hakeminin görevlendirildiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde; itiraz hakeminin ise iki ay içerisinde karar vermesi gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca yeni eklenen 16/14 fıkrası ile, tek ve heyet koordinatörü hakemlere bir ayda en fazla yetmiş adet uyuşmazlık dosyası atanacağı öngörülmüştür. Komisyon’a yapılan yüksek başvuru sayısına istinaden bu adetten daha fazla atama yapılması gerekmesi halinde Komisyon bu durumu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirerek atama yapabilecektir.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.